شهرداري رفسنجان جهت ساخت و تجهیز مرکز داده خود نیاز به شناسایی پیمانکار دارد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۱/۲۹ نسبت به ارائه مدارک و رزومه کاری به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان - خيابان تختي اقدام نمایند.

این فراخوان صرفاً بمنظور شناسایی پیمانکاران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی، از طریق نشر آگهی و برگزاری مناقصه عمومی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

تصویر: 
خلاصه: 
شهرداري رفسنجان جهت ساخت و تجهیز مرکز داده خود نیاز به شناسایی پیمانکار دارد.