شهرداري رفسنجان جهت بازیافت و تفکیک زباله، نیاز به شناسایی سرمایه گذار مربوطه دارد، لذا ازکلیه  اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت که توانایی انجام كار در این زمینه را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت کسب اطلاعات بیشتر  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۱ به حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مرکزی واقع در خیابان تختی مراجعه نمايند.

این فراخوان صرفا بمنظور شناسایی سرمایه گذاران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

تصویر: 
خلاصه: 
شهرداري رفسنجان جهت بازیافت و تفکیک زباله، نیاز به شناسایی سرمایه گذار مربوطه دارد، لذا از کلیه  اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت دعوت بعمل  مي آيد.